Algemene voorwaarden

1. Algemeen
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vergo Galva (hierna 'VG') gesloten overeenkomsten en op alle door VG verstuurde offertes. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en blijken uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door VG is ondertekend.
 
1.2 Ongeacht wanneer zij aan VG worden meegedeeld, geldt dat eventuele algemene of andere voorwaarden van de klant alleen van toepassing kunnen zijn wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en blijkt uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door VG is ondertekend.
 
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen VG en de klant te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen genomen worden.
 
2. Offertes en bestellingen
 
2.1 Alle offertes van VG zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden VG nooit.
 
2.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst met VG pas tot stand nadat de klant een door VG opgestelde werkopdracht voor akkoord ondertekend heeft overgemaakt aan VG. Alleen een door VG opgestelde en door de klant ondertekende werkopdracht kan derhalve een overeenkomst met de klant doen ontstaan. 
 
2.3 De annulering van een geplaatste bestelling is slechts mogelijk indien VG hiermee vooraf instemt. In geval van annulering is er door de klant steeds van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van VG om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen. 
 
3. Terbeschikkingstelling van de goederen - materiaalvereisten - uitvoering van de werken
 
3.1 De klant dient steeds zelf te zorgen voor de levering van de te verzinken goederen aan VG. 
 
3.2 Bij de levering van de te verzinken goederen  ondertekent de klant steeds een document waarin de betrokken goederen worden beschreven. Indien geen dergelijk document door de klant werd ondertekend, geldt er een onweerlegbaar vermoeden dat de door de klant geleverde te verzinken goederen overeenstemmen met de door VG aan de klant geleverde verzinkte goederen. 
 
3.3 Bij het leveren van de te verzinken goederen is het de klant verboden de productiehal van VG te betreden en/of gebruik te maken van enig aan VG toebehorend materieel (met inbegrip van heftrucks, hijskranen e.d.m.). VG kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat doordat de klant dit verbod niet heeft nageleefd. 
 
3.4 De uitvoering van de werken gebeurt in overeenstemming met de Europese Norm EN ISO 1461.
 
3.5 De verbintenis van VG is steeds beperkt tot de materiële uitvoering van het overeengekomen werk. 
VG is niet verantwoordelijk voor de beslissing van de klant om te verzinken. 
VG is niet verantwoordelijk voor vervormingen die kunnen optreden ten gevolge van het verzinkingsprocéde.
 
3.6. Gietijzeren goederen kunnen niet verzinkt worden. Indien een klant niettemin gietijzeren goederen wil laten verzinken, wordt de opdracht steeds op de eigen verantwoordelijkheid van de klant uitgevoerd en kan er in hoofde van VG geen enkele aansprakelijkheid bestaan met betrekking tot het bereikte resultaat.
 
3.7 De door de klant ter beschikking gestelde te verzinken goederen dienen steeds te voldoen aan volgende criteria:
a) op het vlak van samenstelling: 
- silicium % < 0,03 
- silicium % + 2,5 fosfor % < 0,045
- geen combinatie van verschillende staalsoorten
b) op het vlak van zuiverheid: 
de door de klant ter beschikking gestelde te verzinken goederen dienen steeds vrij te zijn van zware roest, lasslakken, vet, olie, verf, vernis, bitumen, siliconen en andere niet-wateroplosbare producten
c) op het vlak van ophanggaten- of ogen en ontluchtings- en uitloopgaten
de door de klant ter beschikking gestelde te verzinken goederen dienen steeds voorzien te zijn van de nodige ophanggaten- of ogen en van voldoende en conforme ontluchtings- en uitloopgaten. VG voert geen nazicht uit van het aantal ontluchtings- en uitloopgaten en de conformiteit ervan.
d) op het vlak van lasnaden: 
lasnaden dienen volledig gesloten te zijn.
e) op het vlak van rigiditeit: 
de klant dient kaderconstructies met aangelast plaatwerk en constructies met onvoldoende stijfheid te vermijden.
f) op het vlak van gemonteerde goederen: 
goederen die in gemonteerde toestand door de klant aan VG worden geleverd, worden in deze toestand verzinkt. De klant moet de nodige speling voorzien indien achteraf vrije beweging van enig onderdeel vereist is.
g) centrifugemateriaal dient aangeleverd te worden in degelijke bakken. 
 
3.8 Indien de door de klant ter beschikking gestelde te verzinken goederen niet beantwoorden aan de in artikel 3.7 bepaalde voorwaarden kan VG de uitvoering van de bestelling weigeren of, naar haar eigen inzichten en zonder dat zij dienaangaande enige verantwoordelijkheid draagt, eventuele aanpassingen uitvoeren op kosten van de klant.
 
3.9 VG is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van enig gebrek in de door VG geleverde diensten indien dit gebrek het gevolg is van het feit dat de door de klant geleverde te verzinken goederen niet beantwoorden aan de in artikel 3.7 bepaalde voorwaarden.
 
3.10 VG is niet verantwoordelijk voor: 
- contactsporen of beschadigingen op het verzinkte onderdeel ten gevolge van het ophangsysteem;
- plaatselijke zinkverdikkingen ten gevolge van onvoldoende of te kleine uitloopgaten;
- volgelopen boringen, draadgedeelten of scharnieren;
- verzinkingsfouten in moeilijk te bereiken of holle, onderdelen.
 
3.11 Indien de door de klant geleverde te verzinken goederen niet voorzien zijn van de nodige ontluchtings- en uitloopgaten zoals bepaald in artikel 3.7, is de klant steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die VG hierdoor in voorkomend geval zou lijden. 
 
4. Prijzen
 
4.1 Alleen de prijzen vermeld in de prijslijst binden VG. 
 
4.2 Voor elke afzonderlijke bewerking zal om administratieve redenen minstens 50 EUR per partij aangerekend worden. Voor zwierwerk zal om administratieve redenen minstens 25 EUR per partij aangerekend worden. Er worden geen cumulaties toegestaan.
 
4.3 De door VG in voorkomend geval verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en verbinden VG niet.
 
4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, werkopdracht, overeenkomst,… vermelde prijzen exclusief BTW en EXW Kruishoutem of EXW Moeskroen (Incoterms 2010). 
 
5. Leveringstermijn
 
Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van verbintenissen van VG kan echter nooit aanleiding geven tot het ontstaan van enige verplichting tot schadeloosstelling in hoofde van VG noch tot ontbinding van de overeenkomst.
 
6. Overmacht
 
6.1 Elke aanvaarding van een bestelling door VG gebeurt onder voorbehoud van overmacht. Onder overmacht wordt, onder meer, verstaan gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, mobilisatie, inbeslagname, het niet-verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van grondstoffen, ziekte van de werknemers van VG, overstromingen, etc. Deze opsomming is niet exhaustief. In geval van overmacht in hoofde van VG worden de verplichtingen van VG ten aanzien van de klant tijdelijk geschorst zolang de overmacht duurt. 
 
6.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van VG vereist is. De klant kan in voorkomend geval geen schadevergoeding eisen van VG. Hetgeen desgevallend reeds in uitvoering van de overeenkomst door VG werd geleverd of gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend. 
 
7. Levering en inontvangstname van de verzinkte goederen
 
7.1 Onverminderd hetgeen in het volgende lid is bepaald, gebeuren de leveringen EXW Kruishoutem of EXW Moeskroen (Incoterms 2010), conform hetgeen is bepaald in artikel 4.3. 
Het risico op verlies en/of beschadiging van de verzinkte goederen (door diefstal, brand, etc.) gaat over op de klant op het ogenblik van de levering conform het vorige lid.
 
7.2 Indien de klant in gebreke blijft om de verzinkte goederen af te halen binnen de twee weken na de mededeling dat de goederen klaar liggen om afgehaald te worden, zullen de goederen door VG opgeslagen worden, indien er voldoende ruimte beschikbaar is. VG heeft het recht om hiervoor aan de klant een redelijke opslagkost aan te rekenen Deze opslagkost is wekelijks factuureerbaar. VG heeft het recht  om, na het verstrijken van een periode van acht dagen te rekenen van een ingebrekestelling aan het adres van de klant, de goederen van de klant te verwijderen uit haar opslagplaatsen, waarbij alle kosten ten laste zullen zijn van de klant. In voorkomend geval gaat het risico op verlies en/of beschadiging van de verzinkte goederen (door diefstal, brand, etc.) over op de klant op het ogenblik van de verzending van de hiervoor bedoelde ingebrekestelling.
 
7.3 Wanneer blijkt dat de door de klant geleverde  goederen om welke reden ook (diefstal door derden, verdwijning) door VG niet kunnen geleverd worden aan de klant, heeft de klant enkel recht op een vergoeding van de door hem betaalde kostprijs van de geleverde goederen zonder dat de klant enige andere schadevergoeding kan eisen voor enige andere directe of indirecte schade. De klant kan wel een volledige vergoeding van de door hem geleden schade vorderen in geval van een zware fout of opzet in hoofde van VG.
 
8. Vertrouwelijke informatie
 
De klant garandeert dat alle voor en na het sluiten van de overeenkomst van VG ontvangen technische informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door VG als zodanig is aangeduid. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed. De klant mag in geen geval technische informatie, die steeds eigendom blijft van VG, kopiëren of aan derden overmaken of ter inzage geven. De verkoop van enig door VG geproduceerd en/of verkocht goed kan hoe dan ook nooit een overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg hebben.
 
9. Klachten
 
9.1 De klant dient de goederen onmiddellijk bij de levering na te zien. De klant moet zijn klachten, op straffe van verval, schriftelijk aan VG meedelen binnen de acht dagen na de levering. Het schrijven moet een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een levering of van delen ervan, geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de volledige levering.
 
9.2 Klachten in verband met verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking van de verborgen gebreken schriftelijk aan VG worden meegedeeld. De door artikel 1648 B.W. bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.
 
9.3 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan VG ter kennis werd gebracht, heeft VG het recht om de betrokken goederen opnieuw te verzinken. VG zal in dat geval echter niet instaan voor bijkomende kosten zoals transportkosten, kosten voor demonteren en opnieuw monteren etc. VG kan nooit gedwongen worden om geleverde goederen opnieuw te verzinken.  
 
9.4 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan VG ter kennis werd gebracht en VG conform artikel 9.3 beslist om de goederen opnieuw te verzinken, is er door VG geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd.
Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan VG te kennis werd gebracht en VG beslist om de goederen niet opnieuw te verzinken conform artikel 9.3, is de door VG in geval van een bewezen contractuele fout verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de prijs van de door VG met betrekking tot deze goederen geleverde diensten, exclusief BTW. In geen geval kan er door VG enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse of onlichamelijke schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, andere gevolgschade, etc.).
 
9.5 VG kan hoe dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of gebrek van de verzinkte goederen dat te wijten is aan het gebruik van de goederen in een specifieke omgeving.
 
9.6 Elke aansprakelijkheid van VG met betrekking tot de verzinkte goederen is beperkt tot een periode van 5 jaar vanaf de levering van de goederen. Na het verstrijken van deze periode, kan VG niet meer aangesproken worden door de klant voor gebreken aan de goederen.
 
9.7 VG kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of defect van de geleverde goederen voortvloeiend uit een verkeerd, niet-conform of onzorgvuldig gebruik of uit een verkeerde, niet-conforme of onzorgvuldige behandeling of installatie van de goederen."
 
10. Betaling
 
10.1 De factuur dient, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur, betaald te worden binnen de dertig dagen einde maand. Betwistingen of klachten, zelfs indien gegrond, schorsen de betalingsverplichting van de klant niet. 
Alle facturen van VG zijn steeds betaalbaar te Kruishoutem, zelfs indien er wissels getrokken worden.
 
10.2 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur heeft VG het recht om al zijn openstaande verbintenissen tegenover de betrokken klant met onmiddellijke ingang te schorsen, tot op het ogenblik dat de factuur is betaald.
 
10.3 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd die gelijk is aan de op de vervaldag geldende wettelijke interestvoet, vermeerderd met 3 %. 
Daarenboven is er bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totale factuurbedrag (inclusief BTW), met een minimum van 50 EUR en een maximum van 3.750 EUR, onverminderd het recht van VG om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen.
 
10.4 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle bedragen die door dezelfde klant op grond van andere facturen aan VG verschuldigd zijn, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar worden. 
 
10.5 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 
10.6 Indien de klant één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld de tijdige betaling van de facturen van VG, heeft VG het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 
10.7 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 9 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval,  geprotesteerd worden binnen de acht dagen na de ontvangst ervan door de klant.
 
11. Door de klant te verstrekken waarborgen
 
11.1 De klant verbindt zich ertoe om aan de kredietverzekeraar van VG alle informatie te bezorgen die de kredietverzekeraar nodig acht voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. 
 
11.2 Indien het door een klant aan VG verschuldigde bedrag, waarmee wordt bedoeld het bedrag van een de onbetaalde facturen en de waarde van de nog door VG uit te voeren bestellingen, de limiet overschrijdt die voor de betrokken klant werd bepaald door de kredietverzekeraar van VG, heeft VG het recht om al zijn verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de klant aan VG verschuldigde bedrag (met inbegrip van de bedragen die door de klant zullen verschuldigd worden indien de door VG geschorste verbintenissen worden uitgevoerd) opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet.  
 
11.3 Indien het vertrouwen van VG in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van VG in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten, heeft VG het recht om van de koper een passende waarborg te eisen. Indien de klant weigert een passende waarborg te verstrekken, heeft VG het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van VG om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.
 
11.4 Indien het vertrouwen van VG in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van VG in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten (zoals bijvoorbeeld de niet of niet tijdige betaling van een factuur van VG door de klant), heeft VG het recht om van de klant de onmiddellijke betaling van alle ten aanzien van VG openstaande schulden te eisen. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling heeft VG het recht om alle door de klant geleverde en door VG verzinkte en/of te verzinken goederen onder zich te houden tot op het moment van de integrale betaling door de klant van alle ten aanzien van VG openstaande schulden, in hoofdsom, kosten en interesten. 
 
12. Betwistingen
 
12.1 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd om te oordelen over geschillen met betrekking tot het ontstaan, de uitvoering, de niet-uitvoering, enz. van enige door VG gesloten overeenkomst of verstuurde offerte.
 
12.2 Op de door VG gesloten overeenkomsten en verstuurde offertes is alleen het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de regelen van het internationaal privaatrecht (met inbegrip van het CISG en andere vergelijkbare verdragen).